Slide 1

BEOSIM

SIGURNOST - INŽENJERING - MONITORING

SIGURNOST - INŽENJERING - MONITORING

SIGURNOST - INŽENJERING - MONITORING

Slide 2

Naše usluge

○ BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
○ ZAŠTITA OD POŽARA - ZOP
○ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
○ PROCENA RIZIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA

○ BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
○ ZAŠTITA OD POŽARA - ZOP
○ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
○ PROCENA RIZIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA

○ BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU
○ ZAŠTITA OD POŽARA - ZOP
○ ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE
○ PROCENA RIZIKA U VANREDNIM SITUACIJAMA

Slide 3

Reference

Naš uspeh je uspeh naših klijenata. Ponosni smo na uspešnu saradnju koju smo ostvarili sa mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja.

Ponosni smo na uspešnu saradnju koju smo ostvarili sa mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja. Naši inženjeri su ostavili dubok trag u mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja u kojima su napravili veliki doprinos u uspostvaljanju sistema upravljanja rizicima.

Naš uspeh je uspeh naših klijenata. Ponosni smo na uspešnu saradnju koju smo ostvarili sa mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja. Naši inženjeri su ostavili dubok trag u mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja u kojima su napravili veliki doprinos u uspostvaljanju sistema upravljanja rizicima. Tako su zastupljene i najosetljivije grane privrede sa najvećim zahtevima u pogledu usposvatljanja sistema upravljanja rizcima.

previous arrow
next arrow

U delu poslova iz oblasti koje ne obavljamo sami, već vršimo consulting, organizovanje i monitoring nad njihovim obavljanjem, imamo izuzetnu poslovnu i tehničku saradnju sa eminentnim pravnim i fizičkim licima iz oblasti inženjeringa u zdravstvu, industriji, građevinarstvu, itd

Ono što nas karakteriše, pri obavljanju poslova, je to da preuzimamo svu odgovornost u vezi sa kvalitetom obavljenog posla u skladu sa Zakonima, podzakonskim aktima, standardima i tehničkim normativima, koje smo implementirali u naš sistem rada.

○ Svakom korisniku naših usluga pristupamo u skladu sa njegovim potrebama
○ Sve naše zaposlene odlikuje ljubaznost i potpuna odgovornost za sopstveni rad
○ Znanjem i iskustvom štedimo vaše vreme i novac

BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

○ Odgovorno lice za bezbednost i zdravlje na radu
○ Praćenje Zakonskih propisa i predlaganje mera iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu
○ Izrada i izmena kompletne dokumentacije iz oblasti BZR:
- Izrada i izmene akta o proceni rizika na radnom mestu i u radnoj okolini.
- Izrada i izmene pravilnika iz oblasti bezbednosti I zdravlju na radu.
- Izrada plana primene mera za sprečavanje pojave i širenje epidemije zarazne bolesti
○ Prisustvo i zastupanje klijenta prilikom inspekcijskih kontrola
○ U slučaju povrede na radu, kompletno vođenje celog predmeta
○ Organizovanje svih periodičnih pregleda porpisanih Zakonom o BZR
○ Nadzor radnog prostora, predlaganje mera za unapređenje, redovni i vandredni mesečni izveštaji

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

○ Procenu uticaja na životnu sredinu
○ Procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica
○ Izradu planova zaštite od hemijskog udesa (akcidenta)
○ Izradu sigurnosnih listi za hemijske materije u skladu sa zakonom (MSDS – Material Safety Data Sheet)
○ Izradu elaborata i procedura za upravljanje opasnim materijama (paniranje, svih potrebnih preventivnih, zaštitnih, sigurnosnih i sanacionih mera kojima se rizik od opasnih materija po životnu sredinu i zdravlje ljudi svodi na najmanju moguću meru
○ Planiranje organizacije zbrinjavanja ljudi u hemijskim akcidentima
○ Izradu projekata sanacije i remedijacije za pravna lica koja degradiraju životnu sredinu

ZAŠTITA OD POŽARA - ZOP

○ Odgovorno lice za zaštitu od požara
○ Praćenje Zakonskih propisa i predlaganje mera iz oblasti ZOP
○ Izrada planskih i normativnih akata:
- Plan zaštite od požara, pravila zaštite od požara
- Plan i program za obuku zaposlenih, teorijska I praktična obuka zaposlenih
- Planovi evakuacije, upustva za postupanje u slućaju požara
○ Organizovanje svih periodičnih pregleda iz oblasti ZOP-a
○ Nadzor radnog prostora, predlaganje mera za unapređenje oblasti zaštite od požara, redovni i vandredni mesečni izveštaji.
○ Prisustvo stručnog lica prilikom inspekcijskih kontrola i pružanje strčnog tumačenja i pravne podrške.
○ Nadzor radnog prostora, predlaganje mera za unapređenje, redovni i vandredni mesečni izveštaji

PROCENA RIZIKA U VANDREDNIM SITUACIJAMA

○ Izrada Procene rizika od katastrofa
○ Izrada Plana smanjenja rizika od katastrofa
○ Izrada Plana zaštite i spasavanja
○ Izrada Eksternog plana zaštite od velikog udesa
○ Vođenje celog procesa do dobijanja rešenja i saglasnosti

REFERENCE

Ponosni smo na uspešnu saradnju koju smo ostvarili sa mnogim firmama iz najrazličitijih oblasti poslovanja.
Navešćemo samo deo korisnika naših usluga:

Kontaktirajte nas

Radno vreme od 09-17 h, ali za Vas smo uvek dostupni