BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU

ZAŠTITA OD POŽARA- ZOP

SIGURNOST (SECURITY)

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

 

ZAŠTITA ŽIVOTNE OKOLINE

U mogućnosti smo da Vam ponudimo sledeće usluge Consultinga, organizovanja i monitoringa iz oblasti zaštite životne sredine:
  • Procenu uticaja na životnu sredinu

  • Procenu opasnosti od hemijskog udesa i od zagađivanja životne sredine, merama pripreme i merama za otklanjanje posledica

  • Izradu planova zaštite od hemijskog udesa (akcidenta)

  • Izradu sigurnosnih listi za hemijske materije u skladu sa zakonom (MSDS – Material Safety Data Sheet)

  • Izradu elaborata i procedura za upravljanje opasnim materijama (paniranje, svih potrebnih preventivnih, zaštitnih, sigurnosnih i sanacionih mera kojima se rizik od opasnih materija po životnu sredinu i zdravlje ljudi svodi na najmanju moguću meru

  • Planiranje organizacije zbrinjavanja ljudi u hemijskim akcidentima

  • Izradu projekata sanacije i remedijacije za pravna lica koja degradiraju životnu sredinu

zastitaokoline